1. O jaký druh ryby se jedná?
O jaký druh ryby se jedná?
 1. lín obecný
 2. kapr obecný
 3. štika obecná
 1. Kolik vousků má sumeček americký?
 1. 10
 2. 8
 3. 12
 1. Amur bílý patří do čeledi ryb?
 1. okounovité
 2. lososovité
 3. kaprovité
 1. O jaký druh ryby se jedná?
O jaký druh ryby se jedná?
 1. okoun říční
 2. candát obecný
 3. lín obecný
 1. Kapřivec je?
 1. rybí parazit
 2. vyřazený generační kapr
 3. kříženec kapra a jelce
 1. O jaký druh ryby se jedná?
O jaký druh ryby se jedná?
 1. sumec velký
 2. mník jednovousý
 3. štika obecná
 1. V kterém roce bude ČR předsedat EU?
 1. 2008
 2. 2009
 3. 2010
 1. V Tišnově se pořádají burzy:
 1. kovových šperků
 2. minerálů
 3. obrazů
 1. Med ztrácí vitamíny od teploty:
 1. nad 46°C
 2. nad 56°C
 3. nad 75°C
 1. Jihlavské náměstí se rozkládá na rozloze:
 1. 2,5 ha
 2. 3 ha
 3. 3,6 ha
 1. Kdy zazvoníme poprvé skleničkami s mladým vínem?
 1. kdykoli
 2. 11. listopadu
 3. 1. prosince
 1. Kde leží Marrákeš?
 1. Monako
 2. Maroko
 3. Madagaskar
 1. Kanárské ostrovy byly nazvané podle:
 1. ptáka
 2. psa
 3. kočky