Národní ústav lidové kultury, jehož sídlem je strážnický zámek, je významnou institucí českého státu přímo řízenou ministerstvem kultury. Plní funkci národního odborného pracoviště a zabývá se tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celé České republiky.

Jedním ze základních úkolů NÚLK je organizování folklorních akcí, zejména pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Probíhá každoročně v areálu zámeckého parku, strážnického skanzenu a komornější pořady mají diváci možnost vidět přímo v budově zámku. Festival patří po umělecké stránce mezi světovou špičku, o čemž vypovídá i jeho zařazení mezi festivaly CIOFF, tj. Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Svůj samostatný folklorní festival mají ve Strážnici i děti.

Ve strážnickém skanzenu probíhají zajímavé programy pro veřejnost, např. Abeceda řemesel, jež je určena zejména dětem, které si mohou některá řemesla i vyzkoušet. Pořad Podzim na dědině připomene podzimní práce na moravském venkově a předvánoční pořad Radujme se, veselme se přibližuje návštěvníkům ducha tradičních Vánoc.

Návštěvníci skanzenu mají možnost projít areály všech oblastí jihovýchodní Moravy – Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí, Horňácko, prohlédnout si technické vodní stavby a luční hospodářství se seníky. Na vinohradnický areál přímo navazuje vinohrad s ukázkami nejrůznějších způsobů pěstování vína, což je jediná expozice svého druhu na našem území.

V prostorách strážnického zámku si zájemci mohou prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici Nástroje lidové hudby v České republice, jedinou svého druhu ve střední Evropě. Postupně se obnovují i další interiéry zámku, nejnověji byla zpřístupněna zámecká kaple s historicky cenným oltářem.

Národní ústav lidové kultury je sídlem České národní sekce CIOFF a z pověření Ministerstva kultury ČR zabezpečuje projekt UNESCO Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Na seznam těchto děl byla zapsána prozatím jediná nemateriální památka České republiky, slovácký verbuňk, a cílem projektu je uchovat jej dalším generacím.

Dlouholetou tradici mají strážnická sympozia, na nichž se pravidelně setkávají odborníci a věnují se konkrétním etnologickým tématům. Výsledky všech těchto sympozií jsou zpřístupňovány odborné veřejnosti v podobě sborníků.

Zájemci o lidovou kulturu mají možnost absolvovat čtyřsemestrální Školu folklorních tradic, která je určena zejména vedoucím, učitelům a všem, kdo se hlouběji zajímají o lidový tanec.

Veřejnost se může seznámit s výsledky činnosti NÚLK v publikacích a časopisech, jež tato instituce vydává. Čtvrtletně vychází časopis Národopisná revue, který informuje o soudobém dění v jednotlivých oborech studia lidové kultury.

Čtenáři zde ale rovněž naleznou další zprávy týkající se folklorního hnutí, festivalů a přehlídek, souborů, významných osobností i rubriku přinášející recenze knih.

NÚLK vydal řadu odborných publikací, např. slovníky folklorního hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zpěvníky a další knihy, jež shrnují poznatky o národopisných regionech Moravy. V současné době díky digitalizaci vzniká elektronická knihovna, která umožňuje zájemcům snadný přístup k časopisům a publikacím týkajícím se lidové kultury.

V NÚLK postupně vzniká videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, která je určena nejen k odbornému studiu, ale i pro zájemce ve folklorních kolektivech. Vydáván je i videodokumentační projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice, jehož cílem je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce v regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel. V dosud vydaných edicích tradiční lidové hudby najdou zájemci přepisy nahrávek na CD z let 1968 až 1986.

NÚLK rovněž provozuje webové stránky www.nulk.cz, www.lidovakultura.cz, www.lidovaremesla.cz a www.cioff.cz.